Akvizice, Due Dilligence

Připravujete finančně nákladnější akvizici? Chcete kupovat společnost nebo nemovitost? Nejste si jisti jejich historií a tím, zda Vás po koupi nečeká nepříjemné překvapení? Pokud ano, naše advokátní kancelář Dostál a Sorokáč poskytuje komplexní právní pomoc v rámci vytvoření právní prověrky společnosti resp. nemovitosti tzv. Due Dilligence, za účelem prověření právního stavu a právních vztahů, aby měl kupující jasnou představu o tom co kupuje a mohl ošetřit rizika s akvizicí spojená.
Akvizice

Průběh

Neváhejte nám zavolat a domluvit si informativní, osobní schůzku, která je zdarma. Není nic jednoduššího. Vaši záležitost analyzujeme a doporučíme další kroky.

Specialisté v oboru

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. Erika Vejmelková

Mgr. et Mgr. Jindřich Honka

Mgr. et Mgr. Jindřich Honka

Slovo odborníka

Pomůžeme vám s celým procesem navrhované transakce, když na základě identifikovaných rizik navrhneme optimální způsob transakce. Samozřejmostí je zajištění smluvní dokumentace včetně prodejního procesu a to i včetně „data room“. Zároveň spolupracujeme se subjekty, kteří doplňují dle přání klienta naši analýzu o rozbor finanční, daňový, účetní, příp. technický.

Pojem akvizice je původem z latiny a označuje přírůstek, tzn. nově získanou věc nebo osobu. V obvyklé právní a obchodní praxi se tento pojem užívá při ovládnutí obchodní společnosti zejména koupí podílů, akcií, získáním hlasovacích práv nebo jej lze použít i ve vztahu k nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

Jelikož se většinou jedná ve vztahu ke společnosti nebo nemovité věci o věci vyšší majetkové hodnoty, ve kterých nebo v souvislosti s nimi vznikla a vzniká řada práv a povinností, která by i následně mohla připravovanou investici finančních prostředků zvýšit, případně snížit předpokládaný profit nebo dokonce by mohlo dojít k neplatnosti uskutečněné akvizice a tudíž k situaci, kde investor nemá ani společnosti, resp. nemovitou věc a ani investované finanční prostředky, tak existuje zvýšená potřeba potencionální rizika spojená s připravovanou akvizicí zjistit a ošetřit.

Proto většina subjektů jednajících s péčí řádného hospodáře a vstupujících do jakékoliv nákladnější transakce provádí podrobné prověřování věcí a právních vztahů a dalších skutečností za účelem získání, co možná největšího penza informací, které jim jednak pomohou učinit kvalifikované rozhodnout zda předmětnou transakci uskutečnit, dále také často odhalí prvky, které mohou mít a často i mají vliv i na cenu předmětné transakce a v neposlední řadě zjistí skutečnosti, které je nezbytné ošetřit v rámci smluvní dokumentace.

Nejčastějšími prověrkami, které se realizují jsou právní, finanční, účetní a daňové, příp. technické Due Dilligence.

Právní Due Dilligence se většinou rozděluje na dvě základní a to je akviziční Due Dilligence prováděné ze strany zájemce a Due Dilligence zadané společníky nebo managementem (tzv. vendor Due dilligence). Právní Due Dilligence je zaměřené, jak vyplývá z jeho názvu na otázky spojené s významnými právními skutečnostmi týkajícími se společnosti, když se zejména jedná o vznik společnosti, oprávnění převodu podílů na jiné společníky/akcionáře, tzn. zjištění, zda společník/akcionář, který převádí podíl/akcie je skutečným majitelem, jaký je majetek společnosti, zda společnost řádně podniká, zda proti ní nejsou vedeny spory, jaké má společnost závazky, jak jsou zajištěny atd. K zjištění podstatných informací slouží projekt Due Dilligence, který řeší jednotlivé oblasti zkoumání a to zejména oblast korporátní, vlastnických práv, závazkových práv, dále oblast pracovněprávní, oblast duševního vlastnictví, procesní ve vztahu k soudním, správním a jiným řízením.

Základem takového Due Dilligence jsou získané podklady a to od společnosti, resp. jejího vlastníka a z veřejně přístupným rejstříků, registrů, evidencí a seznamů.

Další z prověrek je finanční Due Dilligence. Finanční Due Diligence je zaměřeno na přezkoumání stavu financí a hospodaření a dále zahrnuje posouzení finanční kondice i identifikaci a vyhodnocení možných rizik, které mohou ovlivnit kupní cenu společnosti a návratnost investice do této společnosti, příp. nemovitosti.

Daňové Due Diligence je zaměřeno na analýzu daňových přiznání a finančních výkazů především za účelem identifikace daňových rizik a možností daňové optimalizace případné transakce.

Účetní Due Diligence zahrnuje posouzení a zhodnocení účetnictví společností zejména ve vztahu používaným účetním metodám a postupům, ze kterých mohou vyplynout případná rizika spojená s účetnictvím společnosti nebo s majetkem společnosti.

V rámci akvizic poskytujeme právní služby i prodávajícím za účelem dostatečné spolupráce se stranou kupující a vytvořením optimální dokumentace, která na prodávajícího nebude přenášet nepřiměřená rizika a zajistí mu odpovídající plnění od strany kupující.

Na základě spolupráce s daňovými poradci a znaleckými ústavy jsme schopni zajistit i další shora uvedené Due Dilligence, aby klient získal maximální množství informací pro uskutečnění a ošetření připravované transakce.