široká působnost
Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva jak fyzickým, tak právnickým osobám.
odbornost
Profesionální pomoc při řešení problému týmem odborníků.
rychlost
Garantujeme rychlé řešení vašeho případu.
cena
Vaše výdaje máte pod kontrolou. Předem víte, kolik přesně zaplatíte.

S čím vám pomůžeme

 • Zakládání společností, zakladatelské listiny, korporátní změny, úpravy, fúze, sloučení, rozdělení

 • Obchodní rejstřík, příprava rejstříkových zápisů vyžadovaných při vzniku, správě a změně společností.

 • Smlouvy o převodu obchodního podílu, akcionářské dohody

 • Řešení korporátních otázek prodeje podílů ve společnostech

 • Smlouvy o výkonu funkcí

 • zastupování daňového subjektu před správcem daně 
 • poradentství v oblasti přímých i nepřímých daní
 • zajištění vhodných daňových struktur vč. transformace společností
 • daňové prověrky a audity a posouzení daňových rizik při akvizicích a fúzích společností
 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů

 • půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání

 • nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor

 • řešení všech sporů z občansko-právních vztahů

 • zakládání a změny obchodních společností a družstev

 • převody obchodních podílů, akcií a dalších druhů cenných papírů

 • obchodní závazkové vztahy, vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů

 • Fúze a akvizice

rozvodmajetkové poměry, vyživovací povinnost, zastupování, styku a poměr k nezletilému, opatrovnická řízení, péče soudu o nezletilé

 • trestní řízení – zastupování v trestním řízení na plnou moc

 • trestní oznámení - kvalifikované sepsání trestního oznámení

 • uplatňování náhrady škody v trestním řízení

 • sepis smluv a jejich právní analýza a revize

 • posouzení práv a povinností vyplývajících se smlouvy

 • vyhodnocení možností ukončení smluvních vztahů (závazků)

 • poradenství a zastupování klientů při jednáních o uzavření, změně nebo ukončení smlouvy

 • zpracování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti

 • posouzení otázek skončení pracovního poměru, nároků na odstupné

 • nároky z pracovních úrazů

 • zadávání veřejných zakázek, včetně veškeré administrativy potřebné při zadávacím řízení

 • efektivnímu využívání veřejných prostředků za současného respektování pravidel hospodářské soutěže

 • komplexnímu zpracování dokumentace k podávání nabídek

 • zastupování ve správních řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

 • sepisování a analýzy veškerých typů pojistných smluv

 • sepisování všeobecných pojistných podmínek

 • vypracovávání žalob o různé typy plnění

 • zastupování ve sporech o pojistné plnění

 • zajišťujeme právní zastupování před státními orgány v územním a stavebním řízení

 • příprava smluv s podrobnou úpravou povinností stran

 • právní servis od zajištění práv k pozemkům až po vymáhání nároků za vady

 • právní servis týkající se dodavatelsko odběratelských vztahů

 • vyhotovení insolvenčního návrhu, včetně návrhu na oddlužení

 • vyhotovení přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení

 • vyhotovení žaloby na vyloučení věci z majetkové podstaty

 • zastupování v soudních řízeních, včetně incidenčních sporů

 • náhrada nemajetkové újmy na zdraví a majetkové škody vzniklé v souvislosti s dopravní nehodou

 • řešení dopravních přestupků

 • právní poradenství v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidel včetně zastupování v řízeních s Českou kanceláří pojistitelů

 • obhajobu v případech trestných činů souvisejících s dopravou, zejména v souvislosti s dopravními nehodami

 • poradenství zaměřené na jednotlivé složky životního prostředí

 • poradenství související s hodnocením vlivů na životní prostředí - EIA

 • zastupování při provádění kontrolních úkonů ze strany správních orgánů na úseku ochranu životního prostředí

 • zastupování před správními orgány na úseku ochrany životního prostředí

 • zastupování v rámci soudních řízení

 • poradenství obcím a krajům při výkonu samostatné i přenesené působnosti

 • poradenství a podpora při vedení správních řízení

 • sepisování smluv a jejich právní analýzy nebo revize

 • zastupování v soudních řízeních

 • vypracování úvěrových a dalších bankovních smluv

 • obchodování s cennými papíry a deriváty

 • zastupování v řízeních před Ministerstvem financí a Českou národní bankou

 • zastupování sportovců a sportovních organizací při jednání a uzavírání smluv

 • zastupování sportovců a sportovních organizací při jednání a uzavírání smluv se sponzory, pojišťovnami, atd.

 • zastupování sportovců a sportovních organizací v arbitrážních a soudních řízeních