Rozvod manželství

Rozvod manželství je jedním ze způsobů zániku manželství, jehož právní úpravu nalezneme v ust. § 23 a násl. zákona č. 94/1993 Sb., zákon o rodině. K zániku manželství dochází dnem nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

Rozlišujeme rozvod tzv. nesporný a sporný. Nesporným rozvodem (§ 24a zákona o rodině) rozumíme rozvod, kdy se k jeho návrhu připojí druhý manžel. K tomu, aby soud mohl manželé rozvést dle cit. ustanovení, je zapotřebí splnit několik zákonem stanovených podmínek. Aby bylo možné manželství rozvést podle § 24a zák. o rodině musí manželství trvat alespoň jeden rok a manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí, dále jsou-li soudu předloženy písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, pokud jí jeden z manželů po druhém manželu požaduje a pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Soud v tomto případě nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede.

Sporný rozvod, jak vyplývá ze samotného označení, je rozvod, při němž nejsou splněny podmínky uvedené v předchozím odstavci. Soud při něm zjišťuje příčiny rozvratu manželství. Zjistí-li soud, že je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití, manželství rozvede.

Před tím, než soud manželství rozvede, je zapotřebí návrh na rozvod manželství podat k věcně a místně příslušnému soudu. O rozvodu manželství rozhoduje vždy okresní soud, přičemž místní příslušnost je určena posledním trvalým bydlištěm obou manželů. S podáním návrhu je spojena povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč.

Na závěr je zapotřebí říci, že manželství nebude rozvedeno, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, které soud vydá v řízení péče o nezletilé podle ust. § 176 občanského soudního řádu, mají-li manželé společně nezletilé děti.

V praxi se manželům, kteří si přejí, aby jejich manželství bylo rozvedeno, doporučuje ze strany advokátů, aby se na rozvodu domluvili, neboť s nesporným rozvodem nevznikají větší finanční náklady na právní zastupování, jsou-li účastníci řízení právně zastoupeni.

Copyright 2012 ds-ak.cz. Všechna práva vyhrazena.