Pro Bono

Moderní právní stát vyžaduje zajištění právní pomoci pro každého, bez rozdílu majetku, sociálního nebo jiného postavení. Právo na právní pomoc je součástí práva na spravedlivý proces.

Termín Pro Bono označuje zejména poskytování právních služeb advokáty, kteří tak činí bezplatně a většinou dobrovolně. Je třeba si uvědomit, že pojem „bezplatné právní pomoci“ není přesný, neboť právní pomoc poskytována potřebným, není nikdy zcela bezplatná. Bezplatnost se vztahuje pouze k osobě, které se právní služby poskytují, neboť právní pomoc jako taková je vždy někým placena, resp. něco stojí, ať se například jedná o hodnotu volného času, který advokát investuje do poskytování právních služeb pro bono nebo to může být stát, který poskytuje vymezené skupině pomoc prostřednictvím profesionálů, které platí.

V České republice zatím neexistuje komplexní úprava bezplatné právní pomoci. Její poskytování je roztříštěné a zahrnuje v sobě jak státem zajišťovanou právní pomoc tak pro bono aktivity a aktivity hrazené z jiných zdrojů než státních.

Ustanovení o státem zajišťované právní pomoci nejen v občanskoprávních, ale i v trestních řízeních jsou velmi vágní. Soudy tak mají velkou diskreci při rozhodování o tom, zda má žadatel právo na bezplatnou právní pomoc. Neexistují jasné ani konkrétní normy pro rozhodování o tom, kdo má nárok na bezplatné právní zastupování.

Základ právní úpravy na právní pomoc nalezneme v čl. 37 odst. 2 LZPS, podle něhož má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, a to od počátku řízení. Právní úpravu poskytování bezplatných právních služeb můžeme nalézt např. v zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii a to konkrétně v ust. § 18 odst. 2 a v článku 18 Etického kodexu advokátů, který stanoví, že advokát je povinen, byl-li k tomu vyzván, podílet se v přiměřeném rozsahu na projektech směřujících k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod, a to i bez nároku na odměnu, ledaže mu v tom brání vážné důvody. Rovněž je povinen na výzvu Komory podílet se za stejných podmínek na projektech, jejichž cílem je uskutečňování principů demokratického právního státu nebo zdokonalení právního řádu České republiky. Další právní úpravu nalézáme v ust. § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve spojení s ust. § 138 OSŘ. Postup podle § 30 OSŘ přichází v úvahu nejen v řízení již zahájeném, ale i před zahájením řízení, jestliže účastník hodlá prostřednictvím ustanoveného zástupce podat žalobu (návrh na zahájení řízení). Tím, že soud ustanoví účastníku na jeho žádost zástupce, splní povinnost zajistit účastníkům stejné možnosti k uplatnění jejich práv. Ustanovení zástupce nezávisí na úvaze soudu, ale na tom, jsou-li splněny u účastníka předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků.

Nejčastější otázka, která se točí kolem institutu „Pro bono“, zní: „ Co si vůbec představit pod pojmem pro bono?“. Služby „Pro bono“ jsou chápány jako práce advokátů a advokátních koncipientů prováděná bezplatně a spočívající v poskytování právních služeb následujícím skupinám klientů:

  • neziskovým organizacím (církve, nadace, obecně prospěšné společnosti, atd.), v případech, kdy slouží zájmům a potřebám lidí s omezenými příjmy,
  • neziskovým organizacím při řešení jejich organizačních otázek,
  • jednotlivcům a právnickým osobám, které usilují o ochranu lidských práv a veřejných zájmů v případech, kdy si příjemce právní pomoci nemůže placenou právní pomoc dovolit, nebo kdy se jedná o precedentní případ nebo jiný typ práce s potenciálním širokým dopadem na ochranu lidských práv a veřejných zájmů v jiných případech (např. legislativa),
  • osobám s omezenými příjmy.

Ačkoliv jsou při pro bono práci důležitou cílovou skupinou osoby s omezenými příjmy, pro bono práce nemá v žádném případě nahrazovat systém státem zajišťované právní pomoci, jehož garantem mají být státní orgány. Tuto svou odpovědnost nemůže stát bez odpovídající náhrady přenášet na advokáty, jak se tomu bohužel stále děje v České republice.

V širším chápání zahrnuje ovšem pro bono rovněž jiné obecně prospěšné aktivity advokátů, například jinou dobrovolnickou práci než je poskytování právních služeb nebo finanční podporu charitativních organizací. Pro bono lze celkově chápat jako projev společenské odpovědnosti podnikatelských subjektů (koncept corporate social responsibility).

Advokátní kancelář Dostál & Sorokáč v rámci poskytování právních služeb Pro Bono zastupovala například níže uvedené klienty:

  • Základní škola Duhová cesta, s.r.o.
  • Římskokatolická farnost – děkanství Jirkov
  • Orel jednota Chomutov

Copyright 2012 ds-ak.cz. Všechna práva vyhrazena.