Převod nemovitostí

Nemovitost neboli věc nemovitou řadíme mezi předměty občanskoprávních vztahů. Věci nemovité občanský zákoník definuje ve svém ustanovení § 119 jako pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Předmětem občanskoprávních vztahů mohou být i mimo jiné byty a nebytové prostory, s kterými lze nakládat obdobně jako s nemovitostmi.

Nemovitost lze převést za úplatu i bezúplatně. Úplatný převod nemovitosti se nejčastěji provádí kupní smlouvou. Bezúplatně lze nemovitost převést prostřednictvím smlouvy darovací, příp. smlouvou směnnou, kdy konkrétní předmět občanskoprávních vztahů smluvní strany smění za jiný konkrétní předmět. Jde-li o byt družstevní, tak zde podíl na majetku bytového družstva přechází na zájemce smlouvou o převodu družstevního podílu.

Postup související s převodem nemovitosti je následující. Vyhotoví se konkrétní smlouva v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad, a návrh na vklad vlastnického práva. Ty se společně podají na příslušný katastrální úřad. Správní poplatek vkladového řízení je upraven v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. U alespoň jedné smlouvy musí být úředně ověřeny podpisy účastníků.

Katastrální úřad podle ustanovení § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR provede vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu ke dni, kdy mu byl tento návrh doručen.

V případě družstevního bytu je postup odlišný. Dlouhodobě vžitý a užívaný pojem „koupě družstevního bytu“ ve skutečnosti neznamená stát se vlastníkem bytu, ale získat právo nájmu bytu. Družstevním bytem rozumíme byt, který bytové družstvo jako právnická osoba dává do nájmu svým členům pro uspokojování jejich bytových potřeb.

Rozhodnete-li se pořídit družstevní byt, je nutné se uvědomit, že uzavřete s dosavadním členem bytového družstva smlouvu o převodu členských práv a povinností, se kterými je spojeno právo nájmu bytu, který je ve vlastnictví bytového družstva. Podle ustanovení § 230 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě již zmíněné smlouvy nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu již samotným předložením smlouvy nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě.

Copyright 2012 ds-ak.cz. Všechna práva vyhrazena.