Právní zastoupení a obhajoba

Proč je dobré být zastoupen advokátem? Skutečně jej potřebuji? Toto jsou nejčastější otázky, které si klade každý z nás, když nastane v našem životě právní problém. Následně zvažujeme, zda bychom s tímto problémem měli zajít za advokátem a nechat si poradit nebo se v této věci nechat rovnou zastupovat.

Stejně tak jako vyhledáváme lékaře při zdravotních potížích či další specialisty při jiných problémech, tak pro právní pomoc bychom měli využít osobu, která je znalá práva a má zkušenosti s danou problematikou a která je oprávněna poskytovat právní služby - advokáta. Kdo může být advokát, stanoví zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii. Jedná se o osobu, která je krom jiného bezúhonná, získala vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva, vykonala po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient (tedy se povinně vzdělávala nejen v praxi, ale absolvovala i povinné semináře České advokátní komory) a složila advokátní zkoušku. Většina advokátních kanceláří vlastní i právní programy, které obsahují ucelený soubor právních informací, tedy zejména právní předpisy, literaturu a judikaturu.

V počátcích advokátské historie výrazně převažovalo pojetí advokáta jako služebníka spravedlnosti. V současné době tento princip nachází vyjádření v ustanovení § 16 zákona o advokacii, který uvádí, že advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a k tomu využít všechny zákonné prostředky. Dále je advokát povinen jednat čestně a svědomitě.

Potřeba erudovaného zastoupení se zvětšuje v situaci, kdy je druhá strana zastoupena advokátem. Tím by se tak měly vyrovnat odborné znalosti a záleží na schopnostech daného advokáta, jakým způsobem argumentačně odůvodní v rámci právního řádu zájem klienta a přesvědčí soud o jeho nároku. Při dnešním formalizovaném pojetí soudního procesu se pomoc advokáta stává téměř nezbytností, neboť i malá nepozornost či pochybení může způsobit obrat v probíhajícím soudním či správním řízení. Existují případy, kde je zastoupení advokátem povinné. Týká se to nutné obhajoby v trestním řízení, dovolání a kasační stížnosti k Nejvyššímu soudu a řízení před Ústavním soudem.

Při řešení problémů s právem se v každém případě vyplatí nečekat na negativní důsledky, ale je potřeba jim předcházet, neboť neznalost zákona neomlouvá. Opomenout odbornou pomoc advokáta s představou ušetření finančních prostředků se často mnohonásobně prodraží.

Život ve své mnohotvárnosti zejména v osobní a majetkové oblasti a podnikatelské sféře, přináší řadu úskalí a včasná prevence, účinná pomoc a správně zvolená obrana eliminují nepříjemná zklamání či potíže, které si lze z prvopočátku těžko představit.

Copyright 2012 ds-ak.cz. Všechna práva vyhrazena.