Právní služby

V této sekci naleznete konkrétní oblasti, na které se naše advokátní kancelář specializuje.

Občanské právo

 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů
 • prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek
 • zástavní práva a věcná břemena
 • vydržení
 • sousedské vztahy
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • vymáhání pohledávek právní cestou
 • smlouvy kupní, darovací a směnné
 • smlouvy o dílo a další typy smluv
 • neplatnosti smluv a odstoupení od smluv
 • vrácení daru
 • půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání
 • nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor
 • způsobilost k právním úkonům
 • osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti)
 • řešení všech sporů z občansko-právních vztahů

Rodinné právo

 • rozvod manželství
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí
 • zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi
 • výživné nezletilých a zletilých dětí
 • výživné manželů a výživné po rozvodu
 • výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem
 • určení a popření otcovství
 • příprava předmanželské smlouvy
 • sepisování a ověřování všech listin potřebných k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), uspořádání bytové situace a vyživovací povinnosti, vše pro dobu po rozvodu
 • příprava zúžení společného jmění manželů
 • vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních

Obchodní právo

 • právo obchodních společností a družstev
 • zakládání a změny obchodních společností a družstev
 • převody obchodních podílů, akcií a dalších druhů cenných papírů
 • obchodní závazkové vztahy
 • příprava a posuzování různých typů obchodních smluv a dohod
 • vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů
 • zastupování v obchodních sporech, v rejstříkovém a v konkurzním řízení.
 • Fúze a akvizice

Insolvence

 • kompletní vypracování insolvenčních návrhů včetně zastupování v insolvenčním řízení
 • zpracování přihlášek pohledávek
 • zastupování konkurzních věřitelů ve věřitelských výborech či zastupování v incidenčních sporech

Smlouvy a dohody

příprava, sepisování a posuzování všech typů smluv, zejména:

 • smlouvy o převodech nemovitostí – kupní, darovací, směnné atd.
 • smlouvy spoluvlastnické
 • smlouvy o věcných břemenech
 • smlouvy upravující vztahy mezi manželi a smlouvy o vypořádání majetku mezi manželi
 • smlouvy o dílo
 • smlouvy o převodech obchodních podílů
 • smlouvy zprostředkovatelské
 • smlouvy o obchodním zastoupení
 • smlouvy o postoupení pohledávek
 • smlouvy nájemní a podnájemní
 • smlouvy zakládající zajištění závazku - zástavní smlouvy, smlouvy o ručení, smlouvy o převodu práva k zajištění závazku.
 • ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření notáře či matriky;
 • uplatnění neplatnosti smluv a odstoupení od smluv;
 • mimosoudní a soudní řešení sporů vyplývajících ze smluvních vztahů.

Veřejné zakázky

 • zadávání veřejných zakázek, včetně veškeré administrativy potřebné při zadávacím řízení
 • efektivnímu využívání veřejných prostředků za současného respektování pravidel hospodářské soutěže
 • komplexnímu zpracování dokumentace k podávání nabídek
 • zastupování ve správních řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • soudnímu přezkumu správních rozhodnutí

Trestní právo

 • trestní řízení – zastupování v trestním řízení na plnou moc
 • trestní oznámení - kvalifikované sepsání trestního oznámení
 • uplatňování náhrady škody v trestním řízení

Správní právo

 • zastupování v přestupkovém řízení
 • zastupování před stavebním úřadem
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • zastupování před dalšími správními úřady

Pracovní právo

 • zpracování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, dohod o srážkách ze mzdy, pracovních řádů, mzdových předpisů, atd.
 • posouzení otázek skončení pracovního poměru, nároků na odstupné, náhrady za dovolenou, překážky v práci na straně zaměstnavatele apod.
 • nároky z pracovních úrazů

Municipality

 • právní poradenství obcím v oblasti státní správy a samosprávy

Pojišťovací právo

 • právní zastupování pojistitelů, pojistníků a pojištěnců při uplatnění pojistného

Sportovní právo

 • zastupování sportovců a sportovních organizací při jednání a uzavírání smluv
 • zastupování sportovců a sportovních organizací při jednání a uzavírání smluv se sponzory, pojišťovnami, atd.
 • zastupování sportovců a sportovních organizací v arbitrážních a soudních řízeních

Stavební právo

 • zajišťujeme právní zastupování před státními orgány v územním a stavebním řízení
 • příprava smluv s podrobnou úpravou povinností stran
 • právní servis od zajištění práv k pozemkům až po vymáhání nároků za vady
 • právní servis týkající se dodavatelsko odběratelských vztahů

Bankovní právo

 • vypracování úvěrových a dalších bankovních smluv
 • obchodování s cennými papíry a deriváty
 • zastupování v řízeních před Ministerstvem financí a Českou národní bankou

Copyright 2012 ds-ak.cz. Všechna práva vyhrazena.