Informace o advokátní kanceláři

Československá advokátní kancelář Dostál & Sorokáč je dynamická a rychle se rozvíjející kancelář, která má sídlo v Praze v Pařížské ulici, pobočku v Chomutově na Nám. 1 máje a v Moravské Ostravě na Jiráskově náměstí. Advokáti magistr Jiří Dostál a doktor Pavel Sorokáč vykonávají advokátní praxi na základě ustanovení § 14 zákona č. 85/1996 Sb. ve sdružení.

Mezi portfolio právních služeb advokátní kanceláře patří zejména vytváření právních analýz a stanovisek, právní zastupování klientů a to jak v rámci správních, soudních, arbitrážních řízení tak i obchodních jednání a dále též obhajoba klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů. Právní služby jsou poskytovány v celém procesu potencionální ochrany a vymáhání práv klienta počínaje zastupováním před základními státními či soukromými institucemi až po instituce evropské jako např. Evropský soud pro lidská práva.

Právní služby jsou poskytovány ve všech základních odvětvích práva, zejména však v oblastech občanského práva, obchodního práva, pracovního práva, správního a trestního práva. Československá advokátní kancelář se věnuje i specifickým oblastem práva jako jsou například práva sportovní, pojišťovací či problematice veřejných zakázek.

V obchodním právu se advokátní kancelář specializuje na problematiku cenných papírů, korporátní právo a právo závazkové týkající zejména smluv a dalších služeb a produktů poskytovaných finančními institucemi či společnostmi.

V rámci občanského práva je stěžejním zejména právo nemovitostní, právo duševního vlastnictví, právo závazkové a s tím související práva zajišťovací (např. právo zástavní a zadržovací). Právní služby jsou poskytovány i v právu rodinném, v němž se advokátní kancelář specializuje na rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů a vyživovací povinnosti.

Další významnou oblastí, ve které jsou právní služby poskytovány, je oblast municipalit, kdy zajišťujeme právní poradenství v oblasti obecní samosprávy správním orgánům, jak v samostatné, tak i přenesené působnosti a také obcím jako subjektům majetkoprávních vztahů.

V otázce právního zastoupení mimo území České republiky jsme schopni nabídnout plnou právní pomoc na Slovensku, v Německu, Rakousku a balkánských zemí. Pokud se týče zajištění právní pomoci v jiných zemích, jsme připraveni nabídnout zprostředkování právních služeb místními advokátními kancelářemi.

Na závěr je třeba doplnit, že výše uvedené služby jsme schopni nabídnout i individuálně a to s důrazem na úplnou časovou flexibilitu za cenu smluvní nebo mimosmluvní dle vyhl. č. 177/1996 Sb.

Spolupracujeme s...

Copyright 2012 ds-ak.cz. Všechna práva vyhrazena.