In dubio pro reo

Jedná se o zásadu trestního práva, kdy v pochybnostech má být rozhodováno ve prospěch obviněného. Pokud tedy o vině obžalovaného existují pochybnosti, které nelze odstranit, je soud povinen rozhodovat v jeho prospěch.

Zásada vychází z myšlenek římského práva a je známá až z období středověku. Tato zásada se uplatňuje především v právu trestním, ale ve starověkém Římě byla aplikována i v právu soukromém.

Copyright 2012 ds-ak.cz. Všechna práva vyhrazena.